White Lilies Garden / Shirayuri no En [yuri femdom] (Artist: Okano Hajime)